Till nyhetsarkivet

Viktigt för att minska smittspridning!

Vi värnar om våra hyresgästers och medarbetares hälsa och med omtanke om alla har vi några råd att följa.

Tunabyggen följer våra nationella myndigheters beslut och information för att minska spridningen av Coronavirus Covid-19. Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med. De är inte är på jobbet om de är sjuka.

Vi tar vårt samhällsansvar för att minska smittspridning och vi behöver din hjälp i detta.

För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd.

 • Undvik att besöka oss i vårt Kundcenter i Hushagen och i vår reception i Tjärna Centrum om det inte är nödvändigt. Använd i första hand andra sätt att kontakta oss. Skicka e-post till info@tunabyggen.se eller ring 0243-733 00.
 • Undvik också att besöka vår studentreception i Locus. Du som är student når oss via e-post student@tunabyggen.se.
 • Om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symptom, ber vi dig vänta med att göra icke akuta felanmälningar tills du är frisk igen. Är det ett akut problem hör du självklart av dig. Uppge då att du är sjuk!
 • För att minska smittspridning prioriteras i första hand akuta arbetsordrar. Detta kan innebära att det blir väntetid på din felanmälan och att det kommer att dröja innan arbetet blir utfört. Vi uppmanar därför alla hyresgäster att för tillfället inte anmäla icke-akuta fel.
 • Felanmälan för akuta problem gör du enklast och snabbast via Mina sidor, då det är många som ringer oss just nu. Men självklart kan du också skicka e-post till felan@tunabyggen.se eller ringa.
 • När/om vi kommer till din lägenhet vill vi, både för er skull och för vår, undvika närkontakt under besöket. Om möjligt ber vi er lämna lägenheten under den stund vi utför jobbet eller håll er i ett annat rum.
 • Om du är i karantän i hemmet på grund av Corona eller om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om de är lindriga, behöver vi få veta det vid felanmälan för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.
 • Vi genomför nu inga besiktningar hemma hos hyresgäster som har önskemål om nya tapeter, golv, vitvaror mm. Har du behov av detta ber vi dig att återkomma längre fram när läget är sådant att vi kan återuppta besiktningar.
 • I våra senior- och äldreboenden kommer endast akuta felanmälningar att åtgärdas.
 • Vi genomför inte visningar av tomma lägenheter på våra seniorboenden eftersom vi inte vill bidra till utomstående besök och därmed riskera att utsätta äldre människor för smitta. Intresserade erbjuds att tacka ja till lägenheten osedd. För mer information om, och beskrivning av, aktuell lägenhet ombeds du som är intresserad att kontakta fastighetsvärden.
 • Vi kommer att fortsätta med jobb utomhus, liksom tidigare.

Vi omvärderar löpande det rådande läget och återkommer med ny och uppdaterad information när vi har sådan.

Ta hand om dig!
Önskar din hyresvärd,
AB Stora Tunabyggen

In English

 

 

Covid - 19 text på olika språk

Information in other languages  (Borlänge Municipality)

 

Important to reduce the spread of the Coronavirus!

We safeguard the health of our tenants and employees. Therefor we ask you to follow this advice to reduce the spread of the outbreak. Tunabyggens employees are following the guidelines the authorities have issued and do not work if they are sick.

We take our social responsibility and we need your help in this.

 • For everyone’s safety, we avoid physical contact and keep our distance.
 • Avoid visiting us at our Customer Center in Hushagen and at our reception in Tjärna Center if this is not necessary. Please use other ways to contact us. Send an email to info@tunabyggen.se or call 0243-733 00.
 • Also, avoid visiting our student reception in Locus. If you are a student, you can reach us via e-mail student@tunabyggen.se.
 • If you feel sick with a cold, cough or fever, even with mild symptoms, please wait to make non-urgent reports on faults and maintenance requests in your apartment until you are healthy again. If you have an urgent fault in your apartment you report it. In that case you have to inform us that you are ill!
 • In order to reduce the spread of infection, priority is given to urgent work orders. This means that it will take some time before non-urgent fault reports are fixed. We therefore urge all tenants not to report non-urgent faults at this time.
 • The easiest and quickest way to reporting urgent is via My pages, since we have many telephone calls at the moment. But you can send an e-mail to felan@tunabyggen.se or call.
 • When / if we come to your apartment, we want, both for your and our sake to avoid close contact during the visit. If possible, we ask you to leave the apartment while we do the job or go into another room.
 • If you are quarantined in your home because of Corona or if you feel ill with symptoms such as a cold, coughing or fever, even if the symptoms are mild. We need this information when you contact us, to be able to take the necessary health prevention measures.
 • We do not carry out any inspections at home regarding new wallpapers, floors, appliances etc. If you need this, we ask you to contact us about this further on.
 • In our senior and elderly homes, we only work with urgent fault reports.
 • We do not show our empty apartments at our senior housing, since we do not want to contribute to outside visits and thus risk exposing older people to infection. If you are offered an apartment you may have to say yes to the apartment unseen. For more information on, and description of apartments, please contact the caretaker.
 • We will continue to work outdoors, as before.

We will continually re-evaluate the current situation and return with news when we have changes in our information.

Take care!
Your landlord,
AB Stora Tunabyggen

En gul cirkel med ett utropstecken i.