Till innehållet
Till innehållet

Miljöarbete

För att bidra till en bättre miljö och minska negativ miljöpåverkan från vår verksamhet arbetar vi särskilt med energi, avfall, egna transporter och information.

Vi deltar i olika typer av koncernsamverkan, lokala och regionala projekt med fokus på hållbarhet och minskad miljöpåverkan t ex Dala Återbyggdepå och genom att bidra till miljöutbildning för Borlänges skolelever i åk 4-6.

Hyresgästerna är viktiga i vårt miljöarbete och en effektiv information och kommunikation om t ex avfallshantering och energi- och vattenförbrukning bidrar till en miljöriktig avfallshantering och minskad energi- och vattenförbrukning.

Energianvändning

Tillgång till värme, vatten och elektricitet är självklarheter i vår vardag. Men all användning av energi påverkar miljön och klimatet mer eller mindre negativt. Nära 100% av energin för värme och varmvatten kommer från miljövänlig fjärrvärme där största delen av produktionen sker utan förhöjd påverkan på miljön. Vi har tagit fram en egen metod, Tunamodellen, för att identifiera energieffektiviserande åtgärder.

Detta gör vi för att minska energianvändningen i våra fastigheter:

 • bygger om värmecentraler
 • injusterar värmesystem
 • byter ut radiatorventiler
 • driftoptimerar
 • byter till LED-belysning
 • byter till snålspolande kranar
 • ställer höga energikrav vid ny- och ombyggnation

Avfallshantering

Stora delar av allt avfall kan återanvändas och återvinnas om vi sorterar rätt. Det är viktigt för att minska resursanvändningen i samhället och minska miljöpåverkan. Vi har sophus i våra bostadsområden som underlättar för källsortering och återvinning.

Detta gör vi för att öka återvinning materialåtervinning:

 • erbjuder sortering i 10 fraktioner för nära 100% av våra hyrsgäster
 • skyltar med bilder och text på olika språk om hur man ska göra
 • anställer sophusvärdar som bidrar till att sophusen hålls rena och trevliga
 • ger information till nya hyresgäster vid inflyttning

Transporter i tjänsten

För att ge våra hyresgäster en god service och hålla våra fastigheter i gott skick krävs transporter. Utsläpp från våra fordon påverkar både luftkvalitén och klimatet. Vi förnyar vår fordonspark med fordon som uppfyller högre miljökrav.

Detta gör vi för att minska koldioxidutsläpp från våra fordon:

 • förnyar vår fordonspark med fordon som uppfyller högre miljökrav
 • utvecklar nya arbetssätt för att minska körsträckor
Ilustration Dala Återbyggdepå

Dala Återbyggdepå

Dala Återbyggdepå har som målsättning att 2023 återbruka 2500 ton byggmaterial. I satsningen är Tunabyggen både en aktiv part och en finansiär tillsammans med övriga aktörer; Borlänge kommun, Borlänge Energi, Dalarnas försäkringsbolag, AB Hushagen, Byggdialog Dalarna och Upphandlingsdialog Dalarna.

Tunabyggen arbetar för att bli mer hållbara i allt från byggnation, förvaltning av våra fastigheter, till rivning i samband med renovering och av fastigheter. Vi behöver i större utsträckning använda återbrukat byggmaterial för att minska miljöpåverkan. Mycket av det som kastas i samband med bygg och rivning kan återbrukas av oss själva, våra entreprenörer eller av andra. Här behöver vi tänka om och verkligen nyttja den möjlighet som nu Dala Återbruksdepå ger oss!

Kan vi återbruka byggmaterial från rivning, nybyggen och renovering och ge dessa nya användningsområden kan vi göra stora miljövinster och också ekonomiska vinster. Därför använder vi oss av Dala återbyggdepå!

Vi har sedan tidigare anslutit oss till Allmännyttans Klimatinitiativ där bolag i Sveriges allmännytta vill minska vårt avtryck på jorden. Många bäckar små gör mycket! Och vårt deltagande i Dala Återbyggdepå tillsammans med annat miljöarbete hoppas vi ska ge så positiva miljövinster att vi kan nå våra övergripande miljömål framöver.

Senast uppdaterad: