Till innehållet
Till innehållet

Forskningsprojekt

Tunabyggen har en doktorand anställd i samarbete med andra bolag och företag. Här beskrivs vårt aktuella och tidigare forskningsprojekt.

Samarbeten och affärsmodeller för en hållbar utveckling

Tunabyggen i samarbete med Fastighet AB Hushagen, Prefament och Fiskarhedenvillan har en doktorand anställd som forskar på samarbeten och affärsmodeller för en hållbar stadsutveckling.

Stadens Hållbarhetsutmaningar
År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer. I de urbana områdena ställs många hållbarhetsfrågor på sin spets och staden rymmer utmaningar relaterat till exempelvis klimatförändringar, social oro och tro på evig ekonomisk tillväxt. Samtidigt lyfts staden också som en plats där många potentiella lösningar finns, men detta ställer höga krav på att städerna utvecklas på inom planetens och våra samhällens gränser.

Hållbara samarbeten
Dagens hållbarhetsutmaningar som både privata och offentliga bostad och fastighetsföretag står inför är oftast för komplexa för ett enskilt företag att tackla. Därför är det viktigt med samarbeten mellan olika aktörer inom bostadbranschen för de ska kunna bidra med en hållbar stadsutveckling. I dessa samarbeten behöver såväl invånare, andra företag och föreningar i staden bli inkluderade. För att vi ska hitta nya lösningar krävs mångfald i dessa samarbeten.

Hållbara affärsmodeller
För att bostad och fastighetsbranschen ska utvecklas mot en mer hållbar bransch krävs också nya och hållbara affärsmodeller. Det kan handla om att maximera material och energi effektivitet (t.ex. minska avfall i byggprocessen), att skapa värde från det material som annars skulle kastas, använda förnybara energikällor och material, leverera funktion framför ägande (t.ex. en bil pool), förvalta naturen på samma sätt som vi förvaltar våra fastigheter (t.ex genom ekosystemtjänster), uppmuntra och möjliggöra sparsamhet med resurser och att allt företaget gör syftar till att främst gynna samhället och planeten.

Projektets syfte
Syftet med projektet är att utforska och beskriva hur bostads och fastighetssektorn tillsammans kan samarbeta kring affärsmodeller som skapar värde för samhället och planeten. Som ett första steg har en litteraturstudie gjorts, där vi har utforskat publik-privata partnerskap och dess roll i en hållbar stadsutvecklings. Vidare kommer vi undersöka närmre dessa olika aktörer och hur de kan bidra till hållbara samarbeten och affärsmodeller. Slutligen kommer vi utveckla en färdplan för hållbara samarbeten i bostads och fastighetssektorn.

Kontakt: Samarbeten och affärsmodeller för en hållbar utveckling

Johanna Mattsson
Doktorand, AB Stora Tunabyggen

0243-733 59
johanna.mattsson@tunabyggen.se

Energieffektivisering av ett bostadsområde

Tunabyggen i samarbete med Borlänge Energi har en Teknologie doktor anställd som forskar om optimering och effektivisering av energisystem.

Vår energikrävande livsstil

Den livsstil som vi har idag kräver mycket energi. Tillverkning av mat och andra produkter, transporter, och inte minst värme och el till våra bostäder kräver mer resurser och påfrestar miljön mer än vad som i längden är hållbart.

För att vi ska kunna fortsätta leva bekvämt måste hela samhället bli bättre på att spara energi och att använda energin mer effektivt, annars räcker inte jordens resurser till!

Hänsyn till hela energisystemet

Att använda energin effektivt i ett samhälle kräver att man ser hela energisystemet och formar det så att de resurser vi använder verkligen kommer till nytta och inte slösas bort.

Exempel: Ett träd som fälls i skogen ska transporteras till ett kraftvärmeverk där det används som bränsle för att producera både el och fjärrvärme. I el- eller fjärrvärmenätet ska sedan energin transporteras till en förbrukare som kanske slår på sin dator eller tar en dusch. Under hela resans gång måste hänsyn tas till hur vi ska göra för att spara på energin och för använda den energi som finns så effektivt som möjligt.

Energismarta lösningar

Idag finns många energismarta lösningar att ta till då byggnader renoveras eller nyproduceras och både el- och värmebehovet för en byggnad kan drastiskt minska efter vidtagna åtgärder.

Att energieffektivisera byggnaderna kommer att påverka det lokala energisystemet som finns i Borlänge. På vilket sätt detta kan komma att ske är idag oklart, men troligtvis påverkar olika energibesparande åtgärder i byggnader systemet på olika sätt. Därför är det viktig att hitta vilka åtgärder som är mer eller mindre lämpliga att genomföra för att få systemet att fungera på ett bra sätt.

Projektets syfte

Det här projektet syftar till att se helheten i det energisystem som finns i Borlänge, den energi som produceras av Borlänge Energi och som förbrukas av bland annat Stora Tunabyggens fastigheter kommer att studeras. Genom att se till hela kedjan från resurs, via värme- och elproduktion till distribution och slutanvändning ska systemet optimeras för nå en högre effektivitet.

Eftersom de båda företagen ingår i samma koncern, Borlänges kommunkoncern, är målet att identifiera gemensamma områden där systemet kan förbättras samt vilka åtgärder som är lämpliga och mindre lämpliga för att öka koncernnyttan.

Ett energisystem är komplext och ett behov finns att se övergripande åtgärder, inte minst för att undvika ingrepp i systemet som kan ha motsatt effekt i slutändan. Med hjälp av modeller som byggs upp i datorprogram kan olika scenarion och tänkbara åtgärder simuleras, både i en enskild byggnad och i ett helt energisystem. Modellerna byggs upp med hjälp av data från företagen samt utifrån undersökningar som genomförs inom projektet.

Det finns olika sätt att se förändringar i systemet, en åtgärd kanske bidrar till att energiproduktionen kostar mindre pengar, en annan till att man behöver mindre resurser för densamma. Det är därför viktigt att se koncernnyttan utifrån olika perspektiv och projektet kommer att inkludera både ekonomiska, miljö- och resursmässiga perspektiv.

Resultatet från projektet förväntas visa både praktiska åtgärder som kan bidra till samhällsnyttan, samt ett ökat samarbete mellan de båda företagen gällande den här typen av frågor.

Kontakt: Energieffektivisering av ett bostadsområde

Tina Lidberg
Tidigare anställd Teknologie doktor hos Borlänge Energi AB och AB Stora Tunabyggen

Senast uppdaterad: