Till innehållet
Till innehållet

Hållbarhetsrapport

Hållbar utveckling förutsätter helhetssyn och långsiktighet, lokalt såväl som ur ett globalt perspektiv. Tunabyggen involverar alla delar i verksamheten för att företaget ska bli mer hållbart. Vi arbetar löpande med förbättringar och erbjuder hållbara, sunda och trygga boendemiljöer för att möta våra kunders behov i dag och i framtiden.

Texten i avsnitten presenteras i sin helhet, däremot saknas vissa diagram. Vi presenterar inte avsnittet Framtiden och GRI-index. 

Intressent- och väsentlighetsanalys

Intressentanalys

Tunabyggens intressenter är på olika sätt involverade i eller tar del av vår verksamhet. Vi för en löpande dialog och hämtar in synpunkter för att tillvarata varandras intressen och behov. Sedan pandemin har digitala möten nu blivit ett komplement för att på kort varsel kunna hålla möten där mötesdeltagarna befinner sig på olika platser och i olika verksamheter.

För att säkerställa värdet av vår verksamhet analyserar vi vår intressentdialog och de dialogformer som används. Varje år identifierar vi de hållbarhetsfrågor som är viktiga för vår verksamhet, för våra intressenter och för hållbarhetsperspektivet i stort.

I plusboxarna nedan redovisar vi våra den dialogform vi använder, samt aktuella ämnen för 2022 utifrån respektive intressent.

Dialogform: Medarbetarundersökning, facklig samverkan, medarbetarsamtal, lönesamtal, arbetsplatsträffar, introduktionsutbildning, informationsmöten, intranät och daglig dialog/interaktion på olika sätt i hela vår verksamhet.

Aktuella ämnen 2022: Medarbetarundersökning (organisatorisk- och social arbetsmiljö), Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, Utveckling av processer, rutiner och arbetssätt, Organisationsutveckling, Friskvård.

Dialogform: Ägardirektiv, bolagsstämma, policys, ägardialog, styrelsemöten, finanskommitté och koncernbudgetberedning.

Aktuella ämnen 2022: Resultat- och måluppfyllelse, 10-årig strategisk plan, Strategier och policys beslutade/reviderade av kommunen, till exempel fastställd miljöstrategi.

Dialogform: Årsredovisning, finansiella rapporter, offertförfrågan lån.

Aktuella ämnen 2022: Fastställande av finansstrategi, Koncernbudget.

Dialogform: Hyresgästundersökningar, utveckling av webbplats, informationsbrev, sms, e-post, sociala medier, fysiska möten, kundcenter, evenemang och aktiviteter, boinflytande

Aktuella ämnen 2022: Olika typer av kundenkäter, Renovering i fastigheter/lägenheter/lokaler, Löpande förvaltning i våra områden, Aktiviteter och boinflytande, Digitala signeringar och hyreskontrakt.

Dialogform: Förvaltningsavtal, planerings- och uppföljningsmöten.

Aktuella ämnen 2022: Samarbete med kommunfastigheter, Uppföljning av avtal, Kundenkät.

Dialogform: Hyresförhandlingar, löpande möten och diskussioner.

Aktuella ämnen 2022: Löpande hyresförhandlingar och diskussioner, Systematisk hyressättning.

Dialogform: Olika samarbeten, möten och interaktioner på olika nivåer.

Aktuella ämnen 2022: Högskolestipendie, Samarbete bostadsgrupp, studiesociala gruppen och arbetslivsgruppen, Dialog kring utveckling av bostadsgaranti.

Dialogform: Press och andra PR-kanaler, webbplats, sociala medier, marknadsföring nybyggnationer, marknadsundersökningar, kundcenter.

Aktuella ämnen 2022: Presskontakter, Sommaraktiviteter, Samverkan i projekt och olika nätverk, Nybyggnationer och samhällsutveckling i staden. Sponsring/samarbete med föreningar, Förtur för sociala ändamål och näringslivsförtur, Dialog genom sociala medier och kundcenter, Varumärkesundersökning.

Dialogform: Upphandlingar, löpande dialog och revisioner.

Aktuella ämnen 2022: Nya ramavtalsupphandlingar och avtal, Revisioner, Sociala krav i upphandlingar. Samverkan kring framtida byggprojekt.

Dialogform: Omcertifiering av vårt kvalitets- och miljöarbete.

Aktuella ämnen 2022: Certifieringsrevision ISO 9001/14001

Väsentlighetsanalys

I väsentlighetsanalysen har vi identifierat vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för Tunabyggen, våra intressenter och generellt ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom framtagandet av vår nya affärsplan för 2022-2026 har vi också tagit höjd för en långsiktigt hållbar utveckling och de utmaningar vi kommer att möta under perioden.

Hållbarhetsfrågorna ökar i tyngd för varje dag och dessa ska i hög grad prägla vår dagliga verksamhet. Ett aktivt hållbarhetsarbete skapar inte enbart en bättre miljö utan ett framgångsrikt arbete kommer även att resultera i en starkare ekonomi. Medvetna val och beslut hjälper oss att långsiktigt sänka våra driftkostnader och samtidigt skapa en bättre miljö för efterkommande generationer.

Vi har sammanfattat de mest väsentliga frågorna under rubrikerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. En nyhet är att vi lyfter fram de globala målen. Generellt sett påverkar dessa vår verksamhet på olika sätt och där det går pekar vi ut särskilda globala mål. Vi redovisar också årets utfall av de mål vi satt för vår verksamhet i affärsplanen.

Social hållbarhet

 • Kundnöjdhet
 • Vår marknad och bostadsförsörjning
 • Trygghet och trivsel

Ekologisk hållbarhet

 • Klimat
 • Energi
 • Transporter
 • Avfall, återvinning

Ekonomisk hållbarhet

 • Affärsmässig samhällsnytta
 • Ekonomiskt hållbara fastigheter
 • Finansiering och långsiktighet
En översikt över symbolerna för de 17 globala målen.

Social hållbarhet

Tunabyggen är som allmännyttigt bostadsbolag en viktig aktör i Borlänge. Vi fyller inte bara behovet av bostäder, utan vi arbetar också på olika sätt med samhällsutveckling, samarbeten och socialt ansvarstagande i hela kommunen.

Vår marknad och bostadsförsörjning

Vår uthyrningsgrad ligger fortsatt högt med ett snitt på 97,8 % under 2022. Under den senare delen av året såg vi däremot en förändring kopplat till vår uthyrning med flera uppsägningar samt ett minskat antal intresseanmälningar på lediga objekt. Befolkningsmängden i Borlänge kommun har haft en stadig tillväxt fram till 2019 då tillväxten minskade. Färre födda barn, immigrerande invånare och ett högre antal utflyttningar har lett till en befolkningsnedgång de senaste två åren. Prognosen visar dock en ökning under kommande år och i kombination med kommande etableringar i Borlänge fortsätter vi med våra planerade nybyggnationer och renoveringar. Fram till 2026 förväntas det ske en markant ökning av framförallt åldersgruppen 80-89 år, samt 90+. I övriga åldersgrupper sker enbart en marginell ökning.

Under 2022 nåddes vi av det positiva beskedet att Northvolt ska etablera en ny batterifabrik i Borlänge. För att möta deras behov av arbetskraftinflyttning under kommande år behövs ett stort antal bostäder i olika former. Att säkerställa god markförsörjning och planberedskap för att kunna producera nytt enligt vårt ägardirektiv kommer fortsatt ligga i vårt fokus.

Ett varierat utbud av bostäder är viktigt för Borlängeborna för att tillgodose allas behov. Vi balanserar vårt bostadsutbud genom nyproduktion och renovering av vårt äldre bestånd. Våra framtida byggplaner och renoveringar innebär också att vi mixar upplåtelseformer, storlekar och prisklasser i samma område. En bidragande faktor till att minska den segregation som finns i Borlänge.

Kötiden till en lägenhet i Tunabyggens bestånd är strax under fyra år, vilket naturligtvis varierar beroende på tidpunkt, läge och efterfrågan. Våra uthyrningsregler säkerställer rättvis uthyrning som fördelar lägenheterna till alla sökande på samma premisser. En jämlik, rättvis och transparent uthyrning minskar risken för oegentligheter och att man genom mutor eller korruption kan förskansa sig en bostad.

För grupper som av olika anledningar har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden lämnar vi över lägenheter till Borlänge kommun. Som i sin tur fördelar till särskilt behövande ur ett socialt perspektiv. Enligt ägardirektivet ska vi överlämna max 50 lägenheter årligen. Grunden är den koncernstrategi rörande bostäder för sociala ändamål, som utarbetats tillsammans med Borlänge kommun.

Varumärkeskännedom

Vi ligger övergripande mycket bra till i varumärkeskännedom i Borlänge och vi kan konstatera att vi har ett mycket starkt varumärke. Vi är kända för att vara synliga, arbeta med social hållbarhet och för att ta ett stort samhällsansvar. Vi är också kända för att arbeta aktivt med ekologisk hållbarhet och vara ett stabilt bostadsföretag med lång framgångsrik historia. Däremot behöver vi arbeta vidare med förtroende och rykte.

Kundnöjdhet

Vi erbjuder delaktighet och inflytande genom olika aktiviteter, hyresförhandlingar, utvalda projekt, dagliga samtal och möten med våra hyresgäster i vår verksamhet. Vi genomför årligen olika typer av undersökningar för att mäta kundnöjdheten mot våra kundgrupper i vår verksamhet. Här innefattas hyresgäster inom bostad, student och lokal, samt våra kunder i förvaltningsavtal. Svaren ger oss bekräftelse på vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

Affärsmål

Årlig kundnöjdhetsmätning bland bostads-, student-, lokal- och förvaltningsavtalskunder:
Nöjd Kund Index (NKI) 2022: 89 %
Net Promotor Score (NPS) 2022: 18 poäng

Studentbostäder

Våra studentbostäder som riktar sig till studerande vid Högskolan Dalarna är ett komplement till våra ordinarie bostäder. I regionen värnar vi om Högskolans attraktivitet som lärosäte och här fyller våra studentbostäder en viktig roll. Vi samarbetar tätt med Högskolan, Studentkåren, Borlänge och Falu kommun samt Kopparstaden i olika grupperingar med fokus på arbetsliv, fritid, och bostad. Syftet är att ge både internationella och svenska studenter som flyttar hit en bra bild av vad vi har att erbjuda i Falu-Borlänge regionen.

Lokaler

Kommersiella lokaler bidrar till levande och trygga områden, samt möjliggör för näringsidkare i Borlänge att utveckla sin verksamhet och försörja sig genom egen inkomst. Under året hanterade vi flera ombyggnationer och anpassningar för att olika typer av verksamheter ska kunna etablera sig i våra lokaler. Där det varit möjligt har vi byggt om svåruthyrda lokaler till bostäder.

Trygghet och trivsel i våra områden

Trygghet och trivsel är viktigt för våra hyresgäster, vilket visat sig i våra hyresgästenkäter och genom daglig dialog med våra hyresgäster. Trygghet i sig betyder olika för olika personer. Att känna trygghet hemma, i sitt bostadsområde och att man kan röra sig fritt i Borlänge är dock viktigt för de flesta. Årligen genomför vi trygghetsskapande åtgärder via olika aktiviteter, trygghetsvandringar och tekniska lösningar såsom förstärkt belysning, säkrare låssystem med mera.

För att uppmuntra till gemenskap och trivsel mellan våra hyresgäster finns möjlighet att söka trivselpeng för aktiviteter i våra bostadsområden. Under 2022 har det genomförts olika typer av aktiviteter som träffar med gemensam middag, fika, ljusstöpning och hjärt- och lungräddningsutbildning. I många av våra bostadsområden finns kvarterslokaler som hyresgäster kan nyttja för sammankomster eller aktiviteter av olika slag. Möjligheten till odling är positivt både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv, och utifrån efterfrågan har vi allt från mindre till större odlingsområden.

Samarbetsavtal med föreningar

Årligen tecknar vi samarbetsavtal med föreningar och organisationer. Vår ambition är att fördela sponsring till olika former av verksamheter och till olika målgrupper. Vi kräver alltid en motprestation till vår sponsring. Aktiviteterna samordnas inom ramen för ”Trevligt lov”, där flera aktörer i kommunen sätter ihop ett gemensamt schema under skolloven. Sommarjobbare anställdes som aktivitetsledare, som utöver föreningarnas arbete anordnade egna lekar för mindre barn några dagar i veckan. Vi genomförde ett uppskattat samarbete med Borlänge bibliotek kring ett pop-up bibliotek i Tjärna Ängar. Barnen fick möjlighet att läsa, låna böcker och pyssla.

Bosocialt arbete

Vårt bostadssociala arbete pågår löpande och vi har bra rutiner för att fånga upp de ärenden som är aktuella och samverkar med andra myndigheter där det behövs. Samverkan med polis och andra myndigheter är viktigt för att komma åt problem som på olika sätt kan uppstå i våra bostadsområden. Vi samarbetar exempelvis med Borlänge kommun och Polisen enligt modellen EST (Effektiv samverkan för trygghet). Den trygghetsskapande samverkan bygger på att kartlägga tecken på social oro, analysera mönster, trender och bakomliggande orsaker i syfte att förekomma framtida händelser. När behov uppstår samordnas trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder.

Ekologisk hållbarhet

Klimat

Fastighetsbranschen står inför utmaningar kring hur vi ska skapa förutsättningar för ett bättre klimat för framtida generationer. Fastigheter har stor miljöpåverkan såväl under produktionsfasen som under fastighetens livslängd. Fastighetssektorn står för cirka 21% av Sveriges utsläpp, dessutom bidrar sektorn till stora utsläpp utomlands för produkter som importeras. Därför har vi som fastighetsbolag ett stort ansvar att minska våra totala utsläpp.

Klimatkrisen påverkar oss ur ett globalt perspektiv, men också ur ett lokalt perspektiv. Här är översvämningar, värmeböljor, materialbrist och energifrågan utmaningar vi stått inför under de senaste åren. Därför har Tunabyggen tillsammans med 12 andra aktörer skrivit på ett klimatkontrakt för Klimatneutrala Borlänge 2030. Ett högt ställt mål som innebär att Borlänge inte ska ha någon negativ påverkan på klimatet om åtta år. Kontraktet innebär starten för arbetet med Viable Citites, ett program med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.

Utöver det har vi under 2022 tagit fler steg mot att minska våra totala CO2 utsläpp, till exempel:

 • Påbörjat arbete med klimatdeklarationer, projektet Vattumannen blir vårt första projekt där vi kommer räkna på CO2 utsläpp vid nyproduktion.
 • Skapat en intern elbilpool tillsammans med andra kommunala verksamheter.
 • Installerat elbilsladdstolpar till hyresgäster.
 • Planerar för att använda fjärrvärmens retur till varmvatten och uppvärmning.
 • Miljösmarta byggmaterial vid nyproduktion, då vi ofta bygger i linje med Miljöbyggnad Silver.

Under året har vi också utvecklat våra kunskaper kring biologisk mångfald och att den accelererande förlusten av biologisk mångfald måste hanteras samtidigt som klimatkrisen. En minskad mångfald leder bland annat till att effekterna av klimatförändringarna förvärras. Vi provade därför att anlägga 100 kvm ängsmark utanför vårt huvudkontor och under 2023 planerar vi för mer ängsmark i våra områden.

Inom ramen för vårt miljö- och kvalitetsledningssystem, ISO 9001 och 14001 har vi definierat våra betydande miljöaspekter. Här ingår energi, transporter och avfall. Vi genomför årliga mätningar av våra betydande miljöaspekter för att följa trender.

Energi

Elen vi köper är ursprungsmärkt och fjärrvärmen i Borlänge har varit i det närmaste fossilfri de senaste åren. Klimatpåverkan för varje enskilt fjärrvärmenät sammanställs av värmemarknadskommittén. 2021 var fjärrvärmen 99,2 % fossilfri. Sammanställningen över utsläpp för 2022 blir klara under hösten 2023.

Under året har vi påbörjat montering av temperaturgivare i alla lägenheter. Vid årsskiftet hade cirka 500 av våra lägenheter komplett mätning. Med hjälp av givarna går det att identifiera brister i värmesystem och klimatskal (d v s tak, ytterväggar, golv, fönster, dörrar) som annars inte skulle vara möjligt. Givarna kommer att vara ett viktigt verktyg för att kunna arbeta med värmebalansen inom varje enskild byggnad.

Från den 1 juli 2021 gäller kravet att installera IMD (individuell mätning och debitering) för varmvatten vid nybyggnation och omfattande renovering. Under året har Tunabyggen installerat IMD i en befintlig fastighet i Dalen.

När det gäller vår totala energiförbrukning har vi i vår affärsplan som mål att minska energiförbrukningen med 10 % under perioden 2022-2026. Minskningen 2022 slutade på 1,6 % vilket tyder på att vår intensifiering av energiarbetet är befogad.

Förutom affärsplanens mål deltar vi i Allmännyttans klimatinitiativ. Målet för initiativet är en fossilfri allmännytta 2030 samt att energianvändningen ska minska med 30 % till 2030 (från 2007).

För övrigt arbetar vi löpande med byte av fönster, förbättring av isolering, byte av fläktar och pumpar, översyn av belysning och motorvärmare med mera.

Glädjande är att vi driftsatt en ny solcellsanläggning på Kornstigen 25 under vintern 2021-2022. Anläggningen har en installerad effekt på 47 kWp (kiloWatt-peak) och den producerade 42 146 kWh under 2022. Av den producerade elen används 50 % till fastighetens drift och resten säljs.

Transporter

Vårt mål är att skapa en fossilfri fordonsflotta. Idag är vår fordonsflotta till 95% fossilfri. Största andelen fordon drivs med biogas. Andelen elfordon har ökat till 13 %. Samtliga äldre dieseldrivna fordon tankas numera med HVO. Kommande utbyten av fordon sker enligt gällande koncernkrav till el eller biogas.

Avfall och återvinning

I vårt arbete med avfall och återvinning försöker vi underlätta för våra hyresgäster att sortera rätt. Vi kan redan idag erbjuda våra hyresgäster möjlighet att sortera i de allra flesta fraktionerna och vi jobbar vidare för att få rätt sortering i hela vårt bestånd. Vi utökar successivt möjligheten att sortera plast- och pappersförpackningar.

Den 1 juli 2022 beslutade regeringen om en ny förpackningsförordning som ska vara fullt införd i början av 2027. Förordningen innebär att kommunerna ges operativt ansvar att samla in förpackningar från hushåll, allmän plats och samlokaliserade verksamheter. För Tunabyggen innebär det att vi ska säkerställa att våra hyresgäster ska kunna sortera alla förpackningsslag fastighetsnära.

Vid nyproduktion och ROT-projekt skapar vi bättre sorteringsmöjligheter i lägenheten. Trots goda möjligheter att sortera har vi en resa att göra i beteendeförändringar kring återvinning- och avfallsfrågan. Kommunikationen med våra hyresgäster är oerhört viktig och vi fortsätter att utveckla den. Vi vill att varje hyresgäst ska förstå att deras handlingar kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Under året beslutades att anställa fler resurser kring avfall, i form av en miljöstrateg som ska ha ett övergripande ansvar för dessa frågor, samt tre miljövärdar. Miljövärdarna är ute i våra områden, håller ordning i miljöhusen, arbetar för att minska nedskräpningen, samt för dialog med hyresgästerna.

Under sommaren startade vi insamling av textilier i samarbete med Human Bridge. Kläder, skor och textilier som går till återbruk och återvinning.

Samarbete för lokala lösningar

Tillsammans med kommunkoncernen, arbetar vi med lösningar ur ett systemperspektiv. I kommunkoncernen försöker vi att hitta balansen utifrån perspektivet vad som är bäst för alla och för framtiden.

Exempel på sådana lösningar är bland annat Viable Cities, Dala återbyggdepå och arbetet med en gemensam koncernstrategi för solel. Tunabyggen har också tillsammans med Fastighet AB Hushagen och Fiskarhedenvillan en företagsdoktorand anställd som forskar på samarbeten för en hållbar stadsutveckling.

Återbruk i fokus

2022 togs beslutet att alla nyproduktioner och ROT-renoveringar ska ha insamling för återbruk. I renoveringsprojektet på Bullermyren kommer vi exempelvis att gå igenom varje lägenhet tillsammans med Dala återbyggdepå och Ta till vara, för att se vad som kan återbrukas. En container har köpts in där material kan lämnas för återbruk. Vi har också fått igång återbruk i vår vardagliga verksamhet i samarbete med Ta till vara.

Ekonomisk hållbarhet

Affärsmässig samhällsnytta

För oss innebär affärsmässighet att balansera och kombinera det sociala ansvarstagandet med att samtidigt göra ekonomiskt fördelaktiga affärer och utveckla vårt fastighetsbestånd för långsiktig lönsamhet. Att förvalta bostäder är vår kärnverksamhet. Vi tar ett långtgående ansvar genom att vara en drivande samhällsbyggare. Och vi är också ledande aktör i kommunen när det gäller att utveckla bostadsmarknaden.

Med en god affärsutveckling och flexibel organisation möter vi omvärldens krav. Vi har en långsiktig planering för att nå en effektiv förvaltning, samt är intäkts- och kostnadsmedvetna i alla led och tar ekonomiskt ansvar.

Begreppet ekonomisk hållbarhet innebär för Tunabyggen att vara sparsam med både mänskliga och
materiella resurser nu och i framtiden. En viktig del i detta är att upprätthålla god lönsamhet och finansiell stabilitet. Ekonomisk hållbarhet får inte ske på bekostnad av en minskning i natur eller socialt kapital.

Ekonomiskt hållbara fastigheter

En avgörande faktor för en lönsam fastighetsutveckling är kunskapsbaserade beslut i all vår verksamhet. Varje investeringsbeslut är också unikt och varje investering ska vara lönsam innan beslut tas om genomförande.

För att öka intjäningsförmågan har bolaget under några år tecknat externa förvaltningsavtal. Vi fortsätter arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för andra upplåtelseformer utöver hyresrätter i våra bostadsområden.

Arbetet med att ta fram och utveckla en 10-årig underhållsplan fortgår löpande för att få ett precist och säkerställt beslutsunderlag.

Finansiering och långsiktighet

Borlänge kommuns fullmäktigeförsamling beslutade under 2019 om strategisk plan och nya ägardirektiv för Tunabyggen. Ägardirektivet innehåller följande ekonomiska mål:

 • Snittet av AB Stora Tunabyggenkoncernens resultat efter finansiella poster ska under 10-årsperioden uppgå till minst 20 miljoner kronor.
 • Snittet av AB Stora Tunabyggenkoncernens soliditet ska under 10-årsperioden uppgå till minst 20 %.
 • Snittet av AB Stora Tunabyggenkoncernens räntetäckningsgrad ska under 10-årsperioden uppgå till 1,8.

För att möta kraven i ägardirektiven har Tunabyggens styrelse beslutat om en långsiktig strategisk plan för
perioden 2019-2028.

Bolaget omfattas av kommunkoncernens finanspolicy och ingår i kommunens koncernkontosystem. Årligen beslutar styrelsen om en finansstrategi som grundar sig på den beslutade långsiktiga strategin.

Mål kapitalbindning

 • Minst 2 år
 • Målsättning att ligga mellan 2,5 – 3 år
 • Andel låneförfall max 25 - 30 % inom 1 år

För att uppnå målet

 • Anpassaförfallostruktur
 • Refinansiering och nyupplåning mellan 1 - 4 år samt 7 - 10 år
 • Låneposter cirka 5 – 10 % av totalportföljens storlek

Mål räntebindning

 • Andel swappar 75 % i förhållande till rörliga lån
 • Målsättning att ligga mellan 2 – 5 år
 • Andel låneförfall cirka 30 % inom 1 år

För att uppnå målet

 • Räntebinda 250 – 300 mkr inom intervall 5 – 8 år inom 12 mån

Avvikelse från strategin kan tillfälligt ske om det råder gynnsamma lägen på kreditmarknaden.

Bolagets borgensram omprövas årligen och uppgår till 2 140 000 tkr. På bokslutsdagen var 2 140 000 tkr utnyttjat av fastställd borgensram, den genomsnittliga räntan 1,49 procent, räntebindningstid 2,64 år och kapitalbindningstid 3,13 år.

Bolaget är i behov av framtida ökade resultat för att möta upp kravet enligt ägardirektivet. Det anger bland annat nyproduktion av bostäder i snitt minst 80 lägenheter per år, antingen i egen regi eller genom samarbete med andra aktörer. Tunabyggens planerade investeringar i nyproduktion och renoveringar beräknas till cirka 400 Mkr 2023. Under 2023/2024 planeras för försäljning vilket kan leda till amortering av lån och inget upplåningsbehov föreligger. Under samma period är bolaget i behov av refinansiering cirka 380 mkr. Stort underhållsbehov på befintliga fastigheter samt krav på försäljning av fastigheter påverkar bolagets intjäningsförmåga.

Digitalisering

Tunabyggen har deltagit i Sveriges Allmännyttas digitaliseringsinitiativ. Där har cirka 100 kommunala bostadsbolag, under tre intensiva år, tagit fram verktyg för att driva hållbar digitalisering i verksamheterna. Tunabyggen har de senaste tre åren digitaliserat nyckelhanteringen, infört digital signering och med det nya fastighetssystemet möjliggjort mobilt arbetssätt.

Under året påbörjade vi digitaliseringen av anställningsprocessen. Vi har genomfört digital signering av hyreskontrakt för alla kunder, samt intern digital signering vid attest etc. För att förenkla ekonomisk uppföljning för budgetansvariga och projektledare utvecklades ett nytt förenklat gränssnitt mot ekonomisystemet. Vi har också ökat digitaliseringen av våra konferensrum.

Våra medarbetare och arbetsmiljö

Medarbetarskap

Vi har kontinuerligt arbetat med att stärka och effektivisera vår organisation för att möta framtida utmaningar och krav. Medarbetarskapet är viktigt. Vi behöver både arbeta med det som fungerar bra och det vi behöver förstärka. Detta för att vi ska uppfylla våra mål och samtidigt må bra och ha roligt på jobbet.

Balans mellan arbete och fritid är viktigt och företaget erbjuder olika möjligheter till aktiviteter. Målsättningen är att våra medarbetare ska välja att delta på dessa och använda sitt friskvårdsbidrag till att må bra och få en förbättrad hälsa.

Kunniga medarbetare

För att vara en väl fungerande och trygg arbetsplats för alla medarbetare är ett gott chef- och ledarskap viktigt. Vi genomför olika insatser för att varje ledare ska utvecklas inom sin roll. För att harmonisera med vår värdegrund satsar vi på att arbeta aktivt med medarbetarskapet. För att kontinuerligt följa hur ledar- och medarbetarskapet utvecklas görs två mindre medarbetarundersökningar årligen. Dessa ligger även till grund för vårt fortsatta arbete med ledarskap, arbetsmiljö och den egna utvecklingen.

Vi satsar brett på kompetensutveckling i företaget för att medarbetarna ska kunna utvecklas i sin roll, men även för att säkerställa krav på viss kompetens. När vi anställer nya medarbetare genomgår de en omfattande introduktion som inkluderar en grundläggande utbildning i miljö samt hot och våld. Efter några månader i företaget genomförs ett uppföljningssamtal från HR, där vi får bra input på vad som är bra och vad som kan förstärkas. För att förenkla och kvalitetssäkra alla steg i introduktion för nya medarbetare arbetar vi med att införa processen digitalt. När en medarbetare slutar genomför vi alltid ett avslutssamtal.

God arbetsmiljö

Tunabyggen har utöver arbetsmiljölagens direktiv en arbetsmiljöpolicy, vilken både inkluderar våra övergripande riktlinjer och arbetsmiljömål. Dessa syftar till att stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet.

I samverkan med våra fackliga parter och skyddsombud arbetar vi kontinuerligt med att följa upp arbetsskador, skyddsronder och sjukfrånvaro. Vi genomför medarbetarundersökningar, medicinska kontroller och hälsokontroller för att följa upp organisatorisk och social arbetsmiljö och hantera och minimera risker i vår arbetsmiljö.

Mångfald och jämställdhet

Vi ser årligen över vår likabehandling tillsammans med våra fackliga parter och huvudskyddsombud. Vi vill att Tunabyggen ska vara en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald och även tillvaratar olikheter. Vårt arbete ska främja både kvinnors och mäns utveckling och lönevillkor. Tunabyggen har en visselblåsarfunktion via kommunens system som kan användas vid misstankar om exempelvis korruption, ekonomisk brottslighet, missbruk av ställning, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Tunabyggen har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Vi utreder skyndsamt eventuella sådana ärenden. Det görs enligt de sju diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Vi vill vara en jämställd arbetsplats och har de senaste åren uppnått en jämnare könsfördelning i företaget, men vi har fortfarande utmaning bland våra fastighetsarbetare. Här behöver vi arbeta mera med att visa tjejer hur bra och intressant fastighetsbranschen är. Det försöker vi att göra genom att samverka med skolor och ta emot sommarjobbare. Vi är också aktiva på arbetsmarknadsmässor och samarbetar med andra aktörer för att branschen ska bli ännu mera känd. Vi tar gärna och ofta emot praktikanter i olika åldrar, studentmedarbetare och de som vill göra examensarbeten hos oss.

Riskanalys

Tunabyggen arbetar aktivt med riskhantering. Analysen identifierar de risker vi har att hantera i vår verksamhet för att fortsätta bedriva vår verksamhet enligt ägarens krav och att nå våra verksamhetsmål. Att förstå de risker som finns i vår verksamhet och vad de kan få för konsekvenser om de skulle inträffa, är också viktigt för att säkerställa att vi kan erbjuda trygga boenden och en bra vardag för våra medarbetare.

Ekonomiska risker

 • Likviditetsrisker
 • Kreditrisker
 • Refinansieringsrisker
 • Finansieringsrisker
 • Ränterisker
 • Säkring av risker

Åtgärder för att minimera risker:
Regleras av bolagets finanspolicy samt finansiella strategi.

Övergripande dokument är Kommunens finanspolicy som fastställer de riktlinjer och krav som bolaget ska följa.

Nyttjande av koncernens överlikviditet och kommunal borgen som säkerhet

Åtgärder för att minimera risker: Samtliga våra fastigheter är fullvärdesförsäkrade.

Åtgärder för att minimera risker:
Alla medarbetare är försäkrade enligt gällande kollektivavtal.

Åtgärder för att minimera risker:
Löpande extern granskning av bolagets korruptionsförebyggande åtgärder och att dessa efterlevs.

En visselblåsarfunktion har etablerats för såväl kunder som medarbetare för att minska risken för att
korruption och oegentligheter ska förekomma i verksamheten.

Åtgärder för att minimera risker:

Bedömning av leverantörer görs utifrån ställda krav vid kvalificering av inkomna anbud. Avtalsgenomgång genomförs för att säkerställa att båda parter är införstådda med vad som gäller under avtalsperioden.

Löpande avstämningsmöte sker under avtalstiden.

Andrapartsrevision med stickprovsgranskning genomförs.

Uppföljning av fakturor mot gällande avtal.

Åtgärder för att minimera risker: Säkerställa flödet från uppsagd/stoppad lägenhet till dess att den är uthyrd igen.

Åtgärder för att minimera risker:

Årlig fastighetsvärdering genomförs både externt och internt för att säkerställa så att det inte föreligger nedskrivning mot bokfört värde.

Vid större investeringar samt nyproduktion genomföras alltid en fastighetsvärdering för att säkerställa att investeringen ska genomföras eller inte.

Ekologiska risker

Åtgärder för att minimera risker:

Kommunikation med hyresgäster.

Samarbete med Borlänge Energi för att effektivisera avfallshanteringen.

Årlig uppföljning över avfallsdata, sortering och mängder.

Åtgärder för att minimera risker:

Årlig genomgång av våra fastigheter för att nå bästa effekt.

Installerar tempmätare i alla fastigheter.

Vid nybyggnationer och ROT renoveringar installeras IMD.

Åtgärder för att minimera risker:

Mätningar genomförs av OVK, radon och inomhustemperatur.

Åtgärder utförs vid behov.

Sociala risker

Åtgärder för att minimera risker: GAP-analys kompetens.

Åtgärder för att minimera risker: Kvalitetssäkra och utveckla rekryteringsprocess.

Åtgärder för att minimera risker: Medarbetarundersökningar, Skyddsronder, Riskbedömningar, Ergonomigenomgångar, Medarbetarsamtal.

Åtgärder för att minimera risker: Samarbete med koncern och sociala myndigheter.

Åtgärder för att minimera risker:

Åtgärder genomförs utifrån resultatet av hyresgästenkäten.

Fokus på bosociala frågor och samarbete med olika kommunala nätverk.

Senast uppdaterad: