Till innehållet
Till innehållet

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stora Tunabyggen, med säte i Borlänge, avger härmed en årsredovisning per 31 december 2023.

Avsnitten presenteras i sin helhet.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stora Tunabyggen, med säte i Borlänge, får härmed avge en årsredovisning per 31 december 2023. Bolaget med organisationsnummer 556084-0422 har sitt säte i Borlänge kommun, och är moderbolag i en koncern, i vilken ingår de helägda dotterbolagen Borlänge Studentbostäder AB (556671-6360), Tunabyggen Fastighets AB (556877-5091), Borlänge Byggproduktion AB (559166-0112).

Ägare

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge kommuns Förvaltnings AB, organisationsnummer 559027-4378, med säte i Borlänge. Borlänge kommuns Förvaltnings AB upprättar koncernredovisning. Borlänge kommuns Förvaltnings AB ägs av Borlänge Kommun, organisationsnummer 212000-2239.

Bolagets verksamhet

AB Stora Tunabyggen, nedan kallad Tunabyggen är ett kommunalägt bostadsbolag som ska bygga, äga och förvalta bostäder i Borlänge Kommun. I uppdraget ingår även ett långsiktigt samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar och trygg bostadsmiljö och erbjuda hyresgästerna boendeinflytande.

Tunabyggen ska i sin verksamhet bidra till Borlänge kommuns vision ”Inte vilken stad som helst – Sveriges trevligaste stad ”. Tunabyggen ska åstadkomma största möjliga samhällsnytta genom att integrera och utveckla verksamheterna i kommunens visionsområden socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borlänge samt bidra till att minska kommunens klimatpåverkan.

Styrning och ledning

Organisationsschema över Tunabyggens verksamhet med VD och avdelningarna därunder: HR, Marknad, Fastighetsservice, Administration och Bygg och förvaltning.

Tunabyggen styrs av kommunens strategiska plan, ägardirektiv, affärsplan och processer. Affärsplanen är beslutad under 2022 med utgångspunkt att tydliggöra färdriktningen för bolagets verksamhet. Affärsplanen håller på att revideras för perioden 2024 – 2027, enligt Borlänge kommuns styrande dokument, antagna mål och budget. Även Tunabyggens vision är under omarbetning. Både affärsplan och vision kommer att beslutas i AB Stora Tunabyggens styrelsen under våren 2024.

Tunabyggens vision (2023): Möjligheternas boende

Tunabyggens verksamhet har under 2023 granskats utifrån ISO-standard 14001 och 9001 och fortsatt certifiering har godkänts. En ständig utveckling pågår för att främst tydliggöra bolagets processer och gränssnittet mellan processerna, samt för att tydliggöra processerna ut i organisationen
Verkställande direktör har varit Jörgen Olsson till och med 2023-12-21 och efter detta datum är Maria Bergfält tillförordnad vd.

Styrelsen

Tunabyggens styrelse består av sju ledamöter med lika många suppleanter, samt två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter. Åsa Granat har varit adjungerad ledamot under sin anställning i Borlänge kommun. Under året har det genomförts nio sammanträden och den ordinarie årsstämman hölls 2023-05-03. Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med ägardirektiv, vd-instruktion samt instruktion/plan för internkontroll.

Huvudkontoret

Vårt huvudkontor ligger i nära anslutning till centrala Borlänge, vilket gör att vi är tillgängliga för våra hyresgäster på ett bra och enkelt sätt. Delar av huvudkontoret hyrs också ut.

Organisationsanslutning

Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännytta, samt till Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation).


Väsentliga händelser

Nyproduktion

Under 2023 har nyproduktion av 101 lägenheter på Läroverksvallen, Vattumannen 1 fortsatt. Inflyttning är beräknad till våren 2025.

För fastigheten Ovandal 4:36 tecknades under 2021 en överenskommelse om försäljning av mark för byggnation av bostadsrätter. Projektet har skjutits på framtiden, däremot fortsätter planering av hyresrätter på fastigheten Ovandal 4:57.

På fastigheten Bältartäppan 7 revs 2020 en äldre byggnad. Här planeras att bygga ett nytt klimatsmart och hållbart hus i massivträ med ett antal lägenheter och eventuellt lokaler.

Ett 40-tal lägenheter i ett antal moduler har köpts in under 2022 och placerats på fastigheterna Rovan 1 och Lintegen 3. Dessa används idag som evakueringslägenheter under stamrenoveringen i området Bullermyren under perioden 2023 - 2029. Modullägenheterna ska därefter bli permanenta bostäder på annan plats.

Hyror

Vid årets hyresförhandling nåddes en överenskommelse som innebär en hyreshöjning för bostäder med 4,5 % procent från och med 1 januari 2023.

Certifiering

Den årliga ISO revision av Tunabyggens verksamhet genomfördes. Resultatet av revisionen är att Tunabyggen är fortsatt certifierad enligt ISO standard 14001 och 9001.

Pågående renoveringsobjekt

I stadsdelsförnyelseprojektet i Jakobsgårdarna har dräneringsarbetet fortsatt på Kometgatan. På Tjärna Ängar, Klöverstigen har målning av balkonger och byte av fönster genomförts. Övrig underhållsrenovering som skett under året är exempelvis stam-, fönster- och fasadrenoveringar i våra bostadsområden.

2021 inleddes projekteringen inför arbetet i fem byggnader i området Hushagen. Arbetet har blivit försenat på grund av framtagande av en så kallad vårdpolicy i samarbete med Länsstyrelsen och Byggnadsnämnden. Arbetet beräknas återupptas under våren 2024.

Projektering inför stamrenovering på Bullermyren pågår. Projektet startade under 2023 och omfattar cirka 300 lägenheter. Arbetet beräknas vara klart 2028.

Fastigheten Harven 1 i Tjärna Centrum skadades av en explosion 2023-03-01, vilket orsakade stora skador på fastigheten. Beslut har tagits i styrelsen att en större renovering/ombyggnation ska genomföras på fastigheten på grund av byggtekniska fel samt tidigare skador. Planeringsarbetet
påbörjades efter årsskiftet 2024.

Övrigt

Från och med 2023-01-04 hanteras samtliga
externa avtal och kontrakt med Kommunfastigheter från dotterbolaget Tunabyggen Fastighets AB.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Jörgen Olsson avslutade sin tjänst som vd 2024-01-31. Maria Bergfält gick in som tillförordnad vd innan årsskiftet och tillträdde som vd 2024-03-01.

Året med Tunabyggen 2023

Som ett komplement till väsentliga händelser under året finns vår film:

Senast uppdaterad: