Till innehållet
Till innehållet

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stora Tunabyggen, med säte i Borlänge, avger härmed en årsredovisning per 31 december 2022.

Avsnitten presenteras i sin helhet.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stora Tunabyggen, med säte i Borlänge, får härmed avge en årsredovisning per 31 december 2022.

Bolaget med organisationsnummer 556084-0422 har sitt säte i Borlänge kommun, och är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Borlänge Studentbostäder AB (556671-6360), Tunabyggen Fastighets AB (556877-5091), Borlänge Byggproduktion AB (559166-0112).

Ägare

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge kommuns Förvaltnings AB, organisationsnummer 559027-4378, med säte i Borlänge. Borlänge kommuns Förvaltnings AB upprättar koncernredovisning. Borlänge kommuns Förvaltnings AB ägs av Borlänge Kommun, organisationsnummer 212000-2239.

Bolagets verksamhet

AB Stora Tunabyggen, nedan kallad Tunabyggen är ett kommunalägt bostadsbolag som ska bygga, äga och förvalta bostäder i Borlänge Kommun. I uppdraget ingår även ett långsiktigt samhällsansvar. Syftet är att bidra till en hållbar och trygg bostadsmiljö och erbjuda hyresgästerna boendeinflytande.

Tunabyggen ska i sin verksamhet bidra till Borlänge kommuns vision: ”Inte vilken stad som helst – Sveriges trevligaste stad ”. Tunabyggen ska åstadkomma största möjliga samhällsnytta. Detta görs genom att integrera och utveckla verksamheterna i kommunens visionsområden socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borlänge. Bolaget ska också bidra till att minska kommunens klimatpåverkan.

Styrning och ledning

Organisationsschema över Tunabyggens verksamhet med VD och avdelningarna därunder: HR, Marknad, Fastighetsservice, Administration och Bygg och förvaltning.

Tunabyggen styrs av kommunens strategiska plan, ägardirektiv, affärsplan och processer. Ny affärsplanen är under beslutad under 2022 med utgångspunkt att tydliggöra färdriktningen för bolagets verksamhet.

Tunabyggens verksamhet har under 2022 granskats utifrån ISO-standard 14001 och 9001 och fortsatt certifiering har godkänts. En ständig utveckling pågår för att främst tydliggöra bolagets processer och gränssnittet mellan processerna.

Styrelsen

Verkställande direktör är Jörgen Olsson. Tunabyggens styrelse består av sex ledamöter, lika många suppleanter samt två arbetstagare representanter och två suppleanter. I styrelsen ingår även adjungerad ledamot, kommundirektör Åsa Granat.

Under året har det genomförts 12 sammanträden och ordinarie årsstämma hölls 2022-04-28. Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med ägardirektiv, vd instruktion samt instruktion/plan för internkontroll.

Huvudkontoret

Vårt huvudkontor ligger i nära anslutning till centrala Borlänge vilket gör att vi är tillgängliga för våra hyresgäster på ett bra och enkelt sätt. Delar av huvudkontoret hyrs också ut.

Organisationsanslutning

Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännytta, samt till Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation).

Väsentliga händelser

Nyproduktion

Under 2022 har nyproduktion av 101 lägenheter på Läroverksvallen, Vattumannen 1 påbörjats, med beräknad inflytt under 2025. I nära anslutning till dessa har det under 2021 skett inflytt i bostadsrätter som producerats av extern part.

För fastigheten Ovandal 4:36 tecknades under 2021 en överenskommelse om försäljning av mark för byggnation av bostadsrätter. Projektet har skjutits på framtiden däremot fortsätter planering av hyresrätter på fastigheten Ovandal 4:57. I samband med detta har en fastighetsreglering genomförts mellan flera fastighetsägare och Tunabyggen äger fr o m juli 2022 fastigheten Ovandal 4:56.

Tunabyggen köpte under 2022 en andel i Bostadsrättsföreningen Ingeborg. Andelen består av 13 rum inklusive gemensamma utrymmen på totalt 365 kvm.

På fastigheten Bältartäppan 7 revs 2020 en äldre byggnad. Här fortsätter planeringen att bygga ett nytt klimatsmart och hållbart hus i massivträ med ett antal lägenheter och eventuellt lokaler.

Ett 40-tal lägenheter i ett antal moduler har köpts in och placerats på fastigheterna Rovan 1 och Lintegen 3. Dessa ska användas som evakueringslägenheter under stamrenoveringen i området Bullermyren och ska därefter bli permanenta bostäder på annan plats.

Hyror

Vid årets hyresförhandling nåddes en överenskommelse som innebär en hyreshöjning för bostäder med 2,0 procent fr o m 1 februari 2022. Detta ger en hyreshöjning på årsbasis på 1,83 %.

Ny hyresgäst i huvudkontoret

Från och med hösten 2022 har en ny hyresgäst flyttat in i bolagets huvudkontor.

Certifiering

Årlig ISO revision av Tunabyggens verksamhet har genomförts under 2022. Resultat av revisionen är att Tunabyggen är fortsatt certifierad enligt ISO standard 14001 och 9001.

Pågående renoveringsobjekt

Stadsdelsförnyelseprojektet i Jakobsgårdarna fortsätter enligt plan. Tyngdpunkten ligger på att åtgärda tak-, fasad- och dräneringsarbeten, samt energieffektiviserande åtgärder i området.

Övrig underhållsrenovering som skett under året är exempelvis stam-, fönster- och fasadrenoveringar i våra bostadsområden.

Under kommande 5-årsperiod genomförs stora ROT-projekt. 2021 inleddes projekteringen inför arbetet i fem byggnader i området Hushagen. Arbetet fortlöper men har blivit försenat på grund av ytterligare undersökningar.

Projektering inför stamrenovering på Bullermyren pågår. Projektet startar under 2023 och omfattar cirka 300 lägenheter och beräknas klart 2028.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Från och med 2023-01-04 hanteras samtliga externa avtal och kontrakt med Kommunfastigheter från dotterbolaget Tunabyggen Fastighets AB.

Fastigheten Harven 1 i Tjärna Centrum skadades av en explosion 2023-03-01, vilket skapat skador på fastigheten och ett försäkringsärende är inlett.

Året med Tunabyggen 2022

Som ett komplement till väsentliga händelser under året finns vår film:

Senast uppdaterad: