Till innehållet
Till innehållet

Flerårsjämförelse

Flerårsjämförelsen presenteras för åren 2021-2023.

Här presenteras inte åren 2019-2020.
Flerårsjämförelse: Belopp redovisas i tusental kronor.

KONCERNEN


2023

2022

Nettoomsättning

473 917

449 390

Rörelsekostnader

-489 739

-444 393

Finansiella intäkter och kostnader

-60 862

-33 922

Avskrivningar och nedskrivningar

-109 555

-95 583

Resultat efter finansiella poster

-60 290

-18 409

Soliditet (%)

18,3

16,2

Antal externa enheter

136

108

Uthyrningsyta (kvm) externa enheter

332 930

267 626

MODERBOLAGET


2023

2022

2021

Nettoomsättning

434 799

436 454

421 985

Rörelsekostnader

-458 053

-432 600

-410 314

Finansiella intäkter och kostnader

-59 023

-33 249

-33 912

Avskrivningar och nedskrivningar

-105 939

-95 292

-84 396

Resultat efter finansiella poster

-65 888

-18 950

-8 386

Investering i byggnader och mark

186 585

231 883

182 989

Balansomslutning

3 396 632

2 899 538

2 616 224

Medelantal anställda

100

98

102

Antal egna enheter

5 578

5 611

5 642

Antal externa enheter

0

108

115

Uthyrningsyta (kvm) egna enheter

364 788

367 489

370 585

Uthyrningsyta (kvm) externa enheter

0

267 626

238 774

Soliditet (%)

18,4

16,3

19,0

Justerad soliditet (%)

48

48

50

Direktavkastning (%)

2

2

3

Avkastning på eget kap. (%)

neg

neg

neg

Avkastning på totalt kap. (%)

neg

0,7

1,2

Genomsnittlig skuldränta (%)

2

1

2

Ekonomisk uthyrningsgrad (%)

97

97

97

Senast uppdaterad: