Till innehållet
Till innehållet

Vanliga frågor och svar om lokaler

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren vid hyra av en kommersiell lokal.

Har vi inte svaret på din fråga här? Då kan du kontakta vår lokal- och verksamhetsutvecklare via e-post eller via vår växel.

Kontraktsfrågor

1. Hyresid och uppsägning

I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är ett år alternativt tre år. Kan jag när som helst flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?

Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen. Är hyrestiden till exempel tre år, kan du flytta tidigast på det datum som står som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det förlängs avtalet i ytterligare en avtalsperiod enligt vad som står angivet i kontraktet.

2. Indexavtal

Vad innebär indexavtal?

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast justeras med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI). KPI framställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer avtalsparterna överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran.

3. Momspliktig lokal

Vad innebär det att lokalen är momspliktig?

För att kunna dra av moms på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad hos Skatteverket. Är lokalen inte momsregistrerad blir hela momsen en kostnad för fastighetsägaren. Det är därav viktigt för fastighetsägaren att momsregistrera så stor andel av sitt lokalbestånd som möjligt.

En förutsättning för detta är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms. Tunabyggen har också lokaler som inte är momsregistrerade och hyresgäster som inte har någon momspliktig verksamhet. För dessa lokaler debiterar vi inte moms.

4. Vid byte från enskild firma till aktiebolag

Behöver man skriva om avtalet om man byter från enskild firma till aktiebolag?

Har du enskild firma är det du som fysisk person som är hyresgäst. Om verksamheten övergår att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta vår lokaluthyrning för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. En sådan överlåtelse kan innebära sämre säkerhet för oss som hyresvärd. Vi kan därför komma att kräva någon form av säkerhet för att godkänna överlåtelsen.

5. Skador på lokalen

Någon har krossat ett fönster eller försökt bryta upp min entrédörr till lokalen. Vem ansvarar för detta?

Det är du som hyresgäst som ansvarar för eventuella skador på fönsterrutor och entrédörrar. I samband med kontraktsskrivning ska en lokalhyresgäst skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.

Om olyckan eller inbrottstjuven är framme kan du kontakta vår felanmälan för att få felet åtgärdat. En debitering skickas sedan till dig.

6. Ändra verksamhetstyp

Får jag ändra verksamhet i min lokal?

För att bedriva någon annan verksamhet än den som står i hyresavtalet måste du ha godkännande från Tunabyggen. I vissa fall krävs också godkännande från myndigheter innan den nya verksamheten kan starta. Även med ett godkännande från Tunabyggen är det alltså inte garanterat att du får ändra verksamheten. Ta kontakt med lokalansvarig innan du ändra din verksamhet.

7. Skyltar, markiser etc.

Får jag sätta upp en skylt eller markis på fasaden utanför min lokal?

För att sätta upp en skylt, fönsterdekaler, markis eller liknande i anslutning till hyrd lokal krävs ett godkännande från Tunabyggen. Efter vårt godkännande måste en ansökan om bygglov (skyltlov) skickas samt godkännas hos Bygg- och kartkontoret, Borlänge. Kontakta lokalansvarig om du har frågor om detta.

8. Trottoarpratare

Får jag placera en trottoarpratare utanför min lokal?

Ja, dock behöver du inhämta ett tillstånd från Polisen. Besök www.polisen.se och läs mer på ansök om tillstånd för användande av offentlig plats. Kom ihåg att ta del av rådande föreskrifter om trottoarpratarens utformning hos Bygg- och kartkontoret samt Synskadades Riksförbund (SRF).

9. Rökfria miljöer

Vad gäller för rökfria miljöer?

Från den 1 juli är det förbjudet att röka på vissa offentliga platser och på uteserveringar. Det gäller också vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Förbudet gäller all typ av rökning. Detta är ett nytt lagkrav.

Du som hyr lokal av oss berörs av rökförbudet!

Du som har en egen entré och/eller uteservering är själv ansvarig att informera om förbudet. Du ska också se till att förbudet följs.

  • Rökförbudet gäller vid entréer till rökfria lokaler, som allmänheten har tillträde till. Till exempel en restaurang eller en butik med ingång från gatan. Det gäller oavsett om området utanför entrén ingår i ditt kontrakt eller inte. Rökförbudet gäller också hela uteserveringar.
  • Rökförbudet gäller alla restauranger, andra serveringsställen, butiker och serviceinrättningar. Hit räknas barer, pubar, diskotek, kaféer, konditorier, kantiner m.m. Rökförbudet gäller också när servering inte är huvudverksamheten.Till exempel när det finns enstaka platser där man kan äta eller dricka. Rökning är också förbjuden i butiker och serviceinrättningar som frisersalonger m.m. och inomhustorg.

OBS! Om du berörs av ovanstående: Sätt upp bifogat anslag på insidan av ett fönster/dörr i din lokal. Tips: plasta in anslaget så håller det längre.

Felanmälan

10. Vid fel och problem i lokalen

Vad gör jag om jag får problem med lokalen?

Om det uppstår ett problem med lokalen och som enligt hyresavtalet inte är ditt ansvar kontaktar du Tunabyggen.

Felanmäl

Du felanmäler genom att logga in på Mina sidor, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan felanmäla och följa dina ärenden när som helst under dygnet.

  • Om du får ett akut fel under kontorstid ringer du 0243-733 00.
  • Om du får ett akut fel utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa arbetsdag. Kontakta vår Fastighetsjour på telefon 023-183 05.

I din lokal och verksamhet

11. Avfall, källsortering och fettavskiljare

Hur gör jag med avfall från min verksamhet?

Avfall från din verksamhet är du själv ansvarig för att hantera. I vissa avtal ingår borttransport av restavfall och kompost. Om det krävs eller finns en befintlig fettavskiljare ansvarar du som hyresgäst för tömning och underhåll av denna. Om inget annat anges i ditt avtal.

12. Larm, lås och försäkring

Hur ska jag säkra min verksamhet mot inbrott?

Som hyresgäst ansvarar du för eventuellt inbrottsskydd i din lokal. Du ska också inneha en försäkring för din verksamhet som täcker eventuellt inbrott. Kräver ditt försäkringsbolag ett annat lås än det vi tillhandahåller ligger det på dig som hyresgäst att bekosta det.

13. Brandskydd

Vilka brandskyddsregler gäller?

Du som hyresgäst är skyldig att utföra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för din verksamhet. Vi som hyresvärd ansvarar för fastighetens brandskydd/fasta installationer. Du som hyresgäst måste dock komplettera med eventuella löst brandskydd som exempelvis brandsläckare.

Renovering och ombyggnation

14. Lokal i renoveringsbehov

Jag hyr en lokal som behöver renoveras. Vad behöver jag tänka på?

Det är i regel hyresgästen själv som ansvarar för lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak. Dessutom ansvarar du själv för underhåll och utbyte av eventuell inredning eller utrustning som tillhör din verksamhet.

Krav på godkända lokaler!

Tunabyggen har som policy att alla arbeten som avser ytskikt, el, vatten eller ventilation måste godkännas av hyresvärden. Arbeten ska utföras enligt våra riktlinjer. Detta för att myndighetsbeslut som finns för lokal och byggnad ska vara godkända bl a när det gäller brandskydd.

Du kan själv och på egen bekostnad till exempel tapetsera, om det görs på ett fackmannamässigt sätt. Men du måste få ett skriftligt godkännande av Tunabyggen innan arbetet påbörjas.

Kontakta vår lokal- och verksamhetsutvecklare innan du renoverar i lokalen.

15. Behov av ombyggnad eller förändring i lokalen

Hur gör jag om jag vill bygga om i min lokal, stort som smått?

Alla ombyggnationer, ändringar och kompletteringar som du önskar göra i lokalen ska skriftligt godkännas av Tunabyggen. Förändringen kan i vissa fall kräva godkännande från myndighet för till exempel bygglov och brandskydd. Kostnader för en ombyggnation som vi godkänt, bekostas alltid av hyresgästen. Kontakta lokalansvarig vid Tunabyggen innan du påbörjar några arbeten i lokalen! Då kan vi diskutera igenom vilka möjligheter som finns.

Säga upp hyresavtalet

16. Säga upp hyresavtal

Kan jag när som helst flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?

Du kan säga upp din lokal när som helst under året. Du måste säga upp ditt avtal skriftligen.

Är hyrestiden till exempel ett år, kan du flytta tidigast på datumet för hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det förlängs avtalet i ytterligare en avtalsperiod enligt vad som står angivet i kontraktet.

En tidslinje som förklarar uppsägningsförfarandet.

I exemplet ovan vill vi visa vad som gäller för en uppsägning om du har ettårskontrakt. Om du inte vill att avtalet ska förlängas med ännu en avtalsperiod, säger du upp din lokal senast den 31 mars. Det är alltså 9 månader före avtalstidens slut 31/12. Om uppsägningen sker senast 9 månader före avtalstidens slut avslutas aktuellt avtal den 31/12.

Avflyttning

17. Avflyttning

Jag har sagt upp mitt lokalhyresavtal för avflyttning vad händer nu?

I samband med att Tunabyggen har mottagit din uppsägning skickas en avflyttningsbekräftelse till dig. På avflyttningsbekräftelsen hittar du sista kontraktsdatumet och information om när en avflyttningsbesiktning kommer att genomföras av lokalen. I samband med besiktningstillfället fastställs lokalens skick och om några åtgärder anses föreligga.

18. Återställa lokal

Måste vi återställa lokalen när vi flyttar?

Som lokalhyresgäst ser du själv till att lokalens underhåll under hyrestiden och att den återställs när du flyttar. Golv, väggar, tak, fast inredning och utrustning ska vara i samma skick som när du flyttade in. Undantag görs om vi kommit överens om något annat i samband med genomförd avflyttningsbesiktning.

Överlåtelse

19. Överlåta lokal

Får jag överlåta min lokal?

Du som bedriver förvärvsverksamhet kan ha rätt att överlåta hyresrätten till lokalen i samband med att du överlåter din verksamhet.

Tunabyggen godkänner endast överlåtelser:

  • Om någon har köpt verksamheten.
  • Om vi hittar en annan hyresgäst under kontraktstiden .
  • Om hyresgästen själv har meddelat i sin uppsägning att de önskar bryta hyresavtalet tidigare om möjligt.

Utöver detta gäller att den nya hyresgästen uppfyller Tunabyggens grundkrav enligt våra uthyrningsregler. Uppsägningen ska också ha genomförts på rätt sätt.

Tunabyggen ska alltid godkänna överlåtelsen innan ett hyresavtal kan överlåtas. Du söker via blanketten:

Övrigt

20. Lokal för företagsmöten och fest

Jag vill hyra en lokal till företagsmöten eller fester?

Tunabyggen hyr idag inte ut några sådana lokaler. Du kan besöka Borlänge kommuns webbplats för mer information om tillgängliga fest- och möteslokaler. Se länk nedan.

Söker du en kvarterslokal för hyresgästmöten, barnkalas, studiecirklar eller andra aktiviteter för boende inom Tunabyggen? Våra kvarterslokaler är endast bokningsbara för våra bostadshyresgäster. En förteckning över våra kvarterslokaler och kontaktinformation finns på Mina sidor för bostadshyresgäster.

Senast uppdaterad: