Till innehållet
Till innehållet

Varsam energieffektiv renovering

I samarbete med Högskolan Dalarna och flera aktörer har Tunabyggen bedrivit ett forskningsprojekt som inneburit att husen på Tjärna Ängar renoveras varsamt, kostnadseffektivt och för minskad klimatpåverkan. Resultatet visar att energiomsättningen har sänkts med hälften.


Tjärna Ängar är ett område byggt 1969-73 med ca 1 200 lägenheter och 3 300 folkbokförda invånare. Området behöver rustas upp och det finns behov av förnyelse och förändring.

Tunabyggen har formulerat en vision för området för 2015-2030 som innebär en långsiktig förnyelseprocess med syfte att skapa en levande och trygg stadsdel med hög livskvalité.

Tunabyggen vill att Tjärna Ängar ska vara ett bostadsområde som är en integrerad del av Borlänge och vill åstadkomma:

 • Fler och bättre mötesplatser.
 • Förbättrad/säkrare trafiksituation.
 • Bättre inomhusklimat.
 • Minimal hyrespåverkan – inga lyxrenoveringar.

Projektets omfattning

Forskningsprojektet, som startade 2015, omfattar en testbyggnad, med adress Kornstigen 25, med 36 lägenheter samt två referensbyggnader, Klöverstigen 26 och Klöverstigen 28.

För renoveringen av dessa byggnader har olika systemlösningar och processer prövats för att kunna utgöra modell för hela bostadsområdes fortsatta totalrenovering.

Byggnaden och dess boende har följts i totalt fyra år genom byggprocessen inklusive två driftår.

Vision

Forskningsprojektets vision:
”Projektet ska bidra till förnyelseprocessen för att göra Tjärna Ängar till ett mer attraktivt, varierat och integrerat bostadsområde. Sättet hur projektet genomförs, platsen det genomförs på och det resultat som skapas ska generera stolthet för Tunabyggens medarbetare, hyresgästerna och Borlängebon.

Genom nytänkande gällande renovering av flerbostadshus skapas en ny modell för varsam renovering av allmännyttiga bostäder baserad på hållbarhet, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Modellen fokuserar på energieffektivitet, kostnadseffektivitet, klimat och termisk komfort, samt samverkan för delaktighet och beslut.

Projektet utmanar fastighetsbranschens konventionella metoder och åtgärder för energieffektivisering.”

Mål

Forskningsprojektets mål har varit att bidra till en halverad energianvändning i Sveriges byggda bestånd utifrån ett fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. En varsam renovering med ambitiös målsättning.

Social hållbarhet
Hyresgästerna får en positiv upplevelse av renoveringen och bättre inomhusklimat.

Ekologisk hållbarhet
Det valda renoveringspaketet harmonierar med fjärrvärmesystemet och minskar byggandets klimatpåverkan.

Ekonomisk hållbarhet
Ägarens krav på kostnadseffektivitet på 5 % kalkylränta tillgodoses (nominell ränta).

Åtgärder

Ett omfattande renoveringsarbete har genomförts:

 • Energi och inomhusmiljö: Nya fönster, nya blandare, ny ventilation, nya radiatorer och nytt värmesystem.
 • Underhållsåtgärder: Nytt tak, ny elinstallation, byte avloppsstammar och badrumsrenovering, dränering, nya försörjningsledningar.
 • Säkerhet och övrig förnyelse: Nya entréer med utrymmen för barnvagnar, nytt passersystem med taggar, porttelefoner, postboxar i entrén och nya balkongfronter.
 • Hus med källare: Sektionsindelning och säkrare förråd.

I forskningsprojektet har olika värme- och ventilationssystem testats och jämförts ur olika aspekter:

  • På Kornstigen 25 installerades frånluftsvärmepump och tilluftsradiatorer.
  • På Klöverstigen 26 installerades tilluftsradiatorer.
  • På Klöverstigen 28 installerades FTX.

  Resultat

  Målsättningen att sänka energiomsättningen till hälften har uppnåtts.

  Energilösningen på Kornstigen 25 har visat sig vara en bra kombination som i jämförelse med de övriga är den mest energisnåla lösningen även om elbehovet ökar i jämförelse med fjärrvärme.

  Lösningen på Klöverstigen 26 har visat sig vara den billigaste lösningen och den på Klöverstigen 28 den dyraste.

  Maria Mårds, bygg- och projektchef, Tunabyggen:

  – Resultatet i husen på Kornstigen 25 och Klöverstigen 26 visar att med en varsammare och enklare lösning går det ändå att nå en kostnadseffektivitet.
  – Det här handlar ju om befintliga hus och då gäller det att hitta lösningar som fungerar i ett gammalt hus. I ett nytt hus hade det varit annorlunda.
  – Här drar vi lärdomar som vi kommer att ha nytta av i kommande projekt.

  Jonn Are Myhren, projektledare, Högskolan Dalarna:

  – Vi visar med det här projektet hur vi kan renovera miljonprogramsområden varsamt, med mindre miljöpåverkan och till lägre kostnader.
  – Att ta vara på byggnader från miljonprogrammet är oerhört viktigt.

  Intervjuer

  Som en del i forskningsprojektet gjordes intervjuer med hyresgäster i tio lägenheter i testhuset. Intervjuer genomfördes före, under och efter renovering.

  Före renovering framkom:

  • Hyresgästerna upplever att det är kallt inomhus (kvinnor upplever mer obehag än män).
  • Att själv kunna påverka temperaturen inomhus är ett starkt önskemål.

  Under renovering framkom:

  • Att hänsyn till boende fungerar bättre än tidigare.
  • Att det finns en skillnad mellan hyresgästers, entreprenörers och bostadsbolagets målbild.

  Efter renovering framkom:

  • Att byggdamm gör att boende måste städa.
  • Att hyresgästerna upplever att det fortfarande är kallt inomhus.

  Årets bästa renoveringsprojekt 2020

  Vårt projekt var ett av fyra projekt i landet som var nominerat till Sveriges Allmännyttas tävling ”Årets bästa renoveringsprojekt 2020”. Vi vann inte, det gjorde Gavlegårdarna, men vi är stolta över juryns omdöme om vårt projekt:

  ”Mycket positiv och intressant tillvägagångssätt: att prova ut tre olika alternativ med tekniska system för energieffektiv renovering – och göra detta tillsammans med en högskola och låta det blir ett forskningsprojekt! Det är värdefull kunskap som är användbar långt utanför det egna projektet. Tunabyggen visar verkligen vikten av att vara varsam i hanteringen av kostnader och därmed hålla nere hyran. Dessutom ett fint omhändertagande av ytorna mellan husen där en stor p-plats omvandlats till lekyta för flera generationer.”

  Studiebesök

  Vårt projekt har uppmärksammats både i regionen, i övriga Sverige och även utanför Sverige, vilket vi tycker är fantastiskt roligt.
  Kontakta oss för mer information eller studiebesök. Kontaktuppgifter här intill.

  Mer information

  Jonn Are Myhren
  Projektledare
  Högskolan Dalarna
  jam@du.se

  Maria Mårds
  Bygg- och projektchef
  AB Stora Tunabyggen
  maria.mards@tunabyggen.se

  Martin Bergdahl
  Biträdande projektledare
  Högskolan Dalarna
  mabe@du.se

  Senast uppdaterad: